မေကြးဆရာေတာ္ဦးပါေမာကၡ အာမခံပယ္ခ်ခံရ

မေကြးေက်ာင္းဆရာေတာ္ဦးပါေမာကၡအမႈတြင္ အာမခံေလၽွာက္ထားျခင္းကိစၥမ်ားကို တရား႐ုံးက ပယ္ခ်လိုက္သည္ဟု ဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡ အမႈကူညီေဆာင္ ႐ြက္သူမ်ားအဖြဲ႕မွ ဦးေအာင္ၿမိဳင္က ေျပာသည္။

သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/35553