မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိဖို႔ ေတာင္းဆိုအႀကံျပဳထားတဲ့ စာကို ကုလသမဂၢကို ေပးပို႔သြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိေနတဲ့ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိဖို႔ ေတာင္းဆိုအႀကံျပဳထားတဲ့ စာကို ကုလသမဂၢကို ေပးပို႔သြားဖို႔ရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ လာမည့္ႏွစ္သစ္ထဲမွာ ေပးပို႕သြားမယ္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ သုေတသနမန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္လင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။ 

႐ိုက္ကူး၊တည္းျဖတ္-စိုးသူရ