မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကားေစ်းကြက္ ဘာေတြ အေျပာင္းအလဲျဖစ္မလဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးအသင္းဥကၠဌ ေဒါက္တာစုိးထြန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း