Mizzima's In-depth Report

မဂၤလာပါ။ မဇၥ်ိ္မ စီးပြားေရးသတင္းလႊာအစီအစဥ္ကုိ တင္ဆက္ေပးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကေန ရန္ကုန္ ေတာင္ပုိင္း ခ႐ုိင္က သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္းကုိ ၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။