ကြာဟမႈကုိ က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔က အေရးႀကီး

မဇၥ်ိမအေနနဲ႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းက ေျပာင္းေရႊ႕ေဒသခံေတြနဲ႔ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္ေတြအရ အိမ္ေထာင္စုေတြ အေနနဲ႔ အသက္ေမြးပုံစံေျပာင္းလဲသြားတာေၾကာင့္ အသက္ေမြးမႈပုံစံအသစ္မွာ အသားမက်ေသးတာေတြ၊ ေနရာသစ္မွာ ေနထုိင္စားေသာက္စားရိတ္ ပုိမုိကုန္က်သြားတာေတြ ရွိလာတယ္ဆုိတာကုိ ၾကားသိျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

တစ္ခါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႀကီးကုိ မွီၿပီး အသက္ေမြးဖုိ႔က်ေတာ့ သူတုိ႔အရည္အခ်င္းအေပၚမွာ အံ၀င္ခြင္က်မရွိတာဘူးဆုိတဲ့ ေျပာဆုိမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္းသန္းသြယ္ကေတာ့ အကူးအေျပာင္းတစ္ခုမွာ ကြာဟမႈေတြရွိေနၿပီး အဲဒါကုိ က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ကုိင္သြားမလဲဆုိတာ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ မဇၥ်ိမနဲ႔ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ျပဳလုပ္ထားတဲ့ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းအစီအစဥ္မွာ ေျပာဆုိထားပါတယ္။ အခုပဲ အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္က ေကာက္ႏႈန္ခ်က္တစ္ခ်ုဳိ႕ကုိ ၾကည့္ရေအာင္ပါ။