တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ဆိုင္ရာဥပေဒ (ကၽြန္မတို႔အတြက္ဥပေဒ အပိုင္း - ၈)

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ တရားဝင္လက္ထပ္ထားတဲ့ ဇနီးရွိလ်က္နဲ႔ ေနာက္ထပ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ခိုးယူေပါင္းသင္းတဲ့အမႈတစ္ခုကို တင္ဆက္ေပးမွာပါ။ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒအရ အမႈကို ဘယ္လိုစီရင္ခဲ့သလဲဆိုတာကို ျပန္လည္ သ႐ုပ္ေဖာ္ တင္ဆက္ထားပါတယ္။