လွ်ပ္စစ္မီးက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတုိးျမွင့္ဖုိ႔ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရ ရႈျမင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ တုိးျမွင္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈဟာ ႀကီးမာတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံးလွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖုိ႔ကုိ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔အတြက္ ဦးစားေပးက႑အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရအေနနဲ႔ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအေနနဲ႔ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမီးရရွိဖုိ႔ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကေန ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ရည္မွန္းထားတယ္လုိ႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ဒီကေန ေနျပည္ေတာ္မွာ MICC 2 ခန္းမမွာ က်င္းပ ျပဳလုပ္တဲ့ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဖုိရမ္ ၂၀၁၇ အခမ္းအနားမွာ ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။