ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား Hilton က ေမြးထုတ္ေပး

အေမရိကန္ ဟုိတယ္နဲ႔ ဧည့္သည္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Hilton အေနနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ အခ်ိိန္ ၃ ႏွစ္ကတည္းကေန စတင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ဧဒင္အုပ္စုရဲ႕ ဟုိတယ္ေတြမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ Hilton အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္ကေန လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိ္န္တည္းမွာပဲ ျပည္တြင္း ဟုိတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ လုိအပ္ခ်က္ရွိေနတဲ့ လူသားစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကုိလည္း အမွတ္တံဆိပ္ ၂ ခုက ေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္းလ်က္ရွိေနပါတယ္။ အဲဒိအေၾကာင္းကုုိေတာ့ ကုိေအာင္သူရက ေျပာျပထားပါတယ္။