မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ခဲြျခားသည့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ား ျပင္ဆင္သင့္

" ဒီအခ်က္အလက္ကလည္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးဖို႔ ျပဳျပင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ သန္စြမ္းၿပီးေတာ့ ၊ မသန္စြမ္းေလာက္ အသံုးမတည့္သူေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္ ။ မသန္ေသာ္လည္းစြမ္းေနၾကတာအမ်ားႀကီးရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ္လက္အဂၤါသန္စြမ္းရမယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးေတြကေတာ့ ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ထားၿပီးေတာ့ ဖယ္သင့္ရင္လည္းဖယ္ရလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်" (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးညီီညီ) သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/31198