ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရး စင္ကာပူ-ျမန္မာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိဖုိ႔ရွိ

စင္ကာပူ၏ ျမန္မာျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံေက်ာ္တြင္ ရွိေနကာ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေနာက္တြင္ ဒုတိယ ရင္းႏွီးမႈအမ်ားဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးျမွင့္သြားရန္ စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာ ၂ ႏုိင္ငံၾကား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးျမွင့္ရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိသြားရန္ ေဆြးေႏြးညိႈႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာဆုိထားသည္။ ကုိအာကာက သတင္းေပးပုိ႔ ထားပါတယ္။