ေရွ႕တုိးဖုိ႔ ခက္ခဲေနတဲ့ ျမန္မာ့ပရိေဘာဂ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပရိေဘာဂပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈမွာ သစ္ကုန္ၾကမ္း လုံလုံေလာက္ေလာက္ရရွိဖုိ႔က လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ ျပည္ပေစ်းကြက္အတြက္မွာပါ အခက္အခဲေတြျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ သစ္အေျခခံပရိေဘာဂလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ မထက္ထက္ေအာင္က ေျပာျပထားပါတယ္။