ေရွးေဟာင္းကယားအမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ ရိုးရာ၀တ္စံု

အခု၀တ္ဆင္ထားတဲ့ ရိုးရာဝတ္စုံဟာ သူတို႔ကိုးကြယ္တဲ့ နတ္သမီးဝတ္ဆင္တဲ့ပုံစံျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရိုးရာကိုထိန္းသိမ္းတဲ့အေနနဲ႔ ဝတ္ဆင္ထားတာျဖစ္သလို ဒီဝတ္စုံကိုဝတ္ဆင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ေတာင္ယာသီးႏွံေတြ အထြက္ေကာင္းတယ္လို႔လည္း ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။