ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးဖြားရာ နတ္ေမာက္ဌာနီ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ေနရာ၊ ပညာသင္ခဲ့တဲ့ေနရာ၊ ကစားခဲ့တဲ့ေနရာ၊ စာဖတ္ခဲ့တဲ့ေနရာ၊ ေဟာေျပာခဲ့တဲ့ေနရာ … ဒါေတြဟာ ခုခ်ိန္ထိ ထင္သာျမင္သာရွိေနေသးတဲ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း သိေနၾကတဲ့ ေနရာေတြပါ … ဒီနတ္ေမာက္ၿမိဳ႕မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕အရိပ္အေငြ႔ေတြ ရွိေနေသးတဲ့ တျခားေနရာေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္ …