အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိမ္အကလုပ္သားမ်ားေန႔ အႀကိဳ အခမ္းအနားက်င္းပ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားေန႔ (အႀကိဳ) ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားျပည္ပသို႔ေရႊေျပာင္းသြားလာ လုပ္ကိုင္ျခင္းအေပၚ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားမႈအား ရုပ္သိမ္းသင့္ပါသလား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Debate ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ဇြန္လ ၁၅ရက္ေန႕က ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံကို တရား၀င္အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား သြားေရာက္မႈကို ပိတ္ပင္ထားသည့္အတြက္ တရားမ၀င္လမ္းေတြက သြားၿပီး အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အလုပ္သမားေတြဟာ ဥပေဒရဲ႕ ကာကြယ္ေပးမႈကို မခံစားရဘူးဟု Future Light Center မွတာ၀န္ခံ ေဒၚထက္ထက္ေအာင္က ေျပာႀကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ အျခားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္္ တန္းတူျဖစ္ေၾကာင္းကို အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳလာေစဖို႔ႏွင့္ အိမ္အကူလုပ္ငန္းအား အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအျဖစ္ တန္ဖိုးထားေစဖို႕ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီေဆြးေႏြးပြဲကိုျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆုံုး ျပည္ပထြက္ၿပီးအလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူဦးေရအေယာက္ ၃၀မွ ၄၀ အထိေတြ႕ျမင္ေနရသည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္၂၀၁၄ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔ အိမ္အကူအလုပ္သမားသြားေရာက္ခ်င္းကို တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။