မခ်မ္းေျမ့ခိုင္ Amara Digital Marketing Agency ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း

Digital Marketing ဆိုတာက အလြယ္ဆံုးေျပာရင္ေတာ့ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္တာေပါ့။ ျမန္မာျပည္မွာ အခုမွ ေခတ္စားလာတာေၾကာင့္ အဆန္းလို ျဖစ္ေနတာ။ တကယ္ေတာ့ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္တာက ဟိုးကတည္းက ရိွၿပီးသား။ ဒီမွာ သမာရိုးက် လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို ဒီဂ်စ္တယ္ေပၚ တင္လိုက္တာပါပဲ။ အင္တာဗ်ဳးအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/28178