လယ္ယာက႑ႏွင့္ ေရေၾကာင္းအသုံးခ်မႈက႑တုိ႔တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ နယ္သာလန္စိတ္၀င္စား

နယ္သာလန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ႏွင့္ ေရေၾကာင္းအသုံးခ်မႈစီးပြားေရးက႑တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း နယ္သာလန္ဘုရင့္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္ လုပ္ငန္းအေျခအေန၊ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္႐ႈေနသည္ဟုဆုိသည္။