အေသးစားေငြေခ်းစနစ္နဲ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေျခအေန

ေငြေၾကးက်ပ္တည္းေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အေသးစားေခ်းေငြက တကယ္ပဲ အကူညီျဖစ္ေစသလား။ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသလား။ ဒီလိုအေသးစား ေခ်းေငြေတြနဲ႔ လံုးပမ္းေနရတဲ့ အေျခခံလူတန္းစား အမ်ိဳးသမီးေတြကေရာ ဘာေျပာၾကသလဲ။