စီးပြားေရးတန္ဘုိးတုိးတက္မႈေတြျဖစ္ဖုိ႔ ဆန္စပါးလုပ္ငန္း အေျခခံအေဆာက္အဦးက႑ တုိးျမွင့္သင့္

ျမန္မာ့ဆန္ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ကေန ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ၅ ႏွစ္ဆက္တုိက္ ႏွစ္စဥ္ တန္ခ်ိန္ ၁ သန္းေက်ာ္ဆီ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တုိးတက္လာေနတဲ့ ရလာဒ္တစ္ခ်ဳိ႕နဲ႔အတူ အဲဒိ အခိ်န္ ၅ ႏွစ္ထဲမွာ ျပည္ပကုိ ျမန္မာ့ဆန္ ၇ သန္းခြဲ တင္ပုိ႔ထားႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခု ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း ျပည္ပကုိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ သန္း တင္ပုိ႔ႏုိင္ဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး အဲဒိေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျပည့္မွီဖုိ႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားတယ္လုိ႔ အသင္းခ်ဳပ္ဘက္က ေျပာပါတယ္။

တစ္ဘက္မွာကလည္း စီးပြားေရးတန္ဘုိးတုိးတက္မႈေတြျဖစ္ဖုိ႔ ဆန္စပါးက႑အတြင္း အေျခခံအေဆာက္အဦး လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔လည္း ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အကူအညီေပးေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ကုိေအာင္သူရ ေျပာျပထားတဲ့ သတင္းမွာ ရႈစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။