စီးပြားေရး

2 years 9 months ago
15,653 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကုိ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ပုိၿပီးေတာ့ ၀င္ေရာက္လာမလားဆုိတာက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမုိရရွိႏုိင္မွာ...

Subscribe to စီးပြားေရး