ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ရရှိရန် လိုအပ်နေ