ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အားပံ့ပိုးသည့်အစီအစဉ်ဌာန၏ မန်နေဂျာဖြစ်သူ မရန်ဂျော်ဂွန်း