လက်ရှိတွင် Myanmar Net အနေဖြင့် “ ကျပ် ၁၀၀၀၊ ၅ ရက်သုံး” အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင် အခ...