မြန်မာဖိုက်တာဖိုးသော် ဒိုင်ပွဲရပ်ဖြင့် ရှုံးပွဲကြုံ