world's 'loneliest frog'

6 months 4 days ago
870 Hits

ယခုဆိုရင္ ၾကင္ဖက္ရွာေဖြေရး ၀က္ဆုိဒ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Match မွာလည္း ဖားေလး ရိုမီယိုရဲ႕ ပရိုဖိုင္ ပုံကို တင္ၿပီး ရိုမီယိုဟာ  ၾကင္ဖက္ ဂ်ဴးလီယက္ကို ရွာေနပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း   ေၾကညာထားခဲ့ရပါတယ္။

Subscribe to world's 'loneliest frog'