Person of the Year

8 months 2 weeks ago
806 Hits

#MeToo အမည္ရ လူမႈ လႈပ္ရွားမႈကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားခံေနရမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ခံေနရမႈတို႔ကို လူအမ်ားသိရွိေစဖို႔ အသိပညာေပး လႈံ႔ေဆာ္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to Person of the Year