KNU

2 days 21 hours ago
3,206 Hits

ယင္းသို႔ တပ္မေတာ္ဘက္မွ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔ြမ်ား အၾကား တင္းမာမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရြာေပါင္း ၁၄ ရြာ ၊ လူဦးေရ ၂၀၀၀ နီးပါး စစ္ေရွာင္ခဲ့ရသည္။

Subscribe to KNU