One Championship

iPhone

2 months 2 weeks ago
2,605 Hits

Apple ကုမၸဏီဟာ ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တတိယသုံးလပတ္အတြက္ အျမတ္ေငြဟာ ေဒၚလာ ၈.၇ ဘီလီယံ ျမင့္တက္လာၿပီး ၂၀၁၆ ရဲ႕ အလားတူကာလထက္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးထိ ျမင့္မားလာေၾကာင္း ၎တုိ႔ရဲ႕ ဘ႑ာေရးရလဒ္ေတြကုိ အဂၤါေန႔က ေၾ...

Subscribe to iPhone