NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

India

9 months 4 weeks ago
2,733 Hits

ကူးမားက ထိုေငြေၾကးမ်ားသည္ ကိန္းဂဏန္းျပေခ်တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္လုိအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ကာ အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ဖုိ႔လုိေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Subscribe to India