႔ ၾသစေၾတးလ်

11 months 2 weeks ago
10,428 Hits

ဒါ့အျပင္ ယင္းအစီရင္ခံစာထဲမွာလည္း ျမန္မာအစုိးရကိုလည္း ရက္စက္မႈေတြ ရပ္ဆုိင္းဖို႔ ေတာင္းဆိုေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Subscribe to ႔ ၾသစေၾတးလ်