႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ ႏွစ္ဦးကို ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲခ်ဳပ္...

Subscribe to ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး