ႏုိင္ငံျခားသူအမ်ဳိးသမီး

11 months 1 week ago
93,246 Hits

စစ္ေဆးခ်က္အရ ၎တုိ႔ ၂ ဦးသည္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအနီးတစ္၀ုိက္တြင္ အလြတ္တန္း Tourist Guide လုပ္ကုိင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ႏုိင္ငံျခားသူအမ်ဳိးသမီး