ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

4 weeks 15 hours ago
4,823 Hits

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမွန္၀င္ ေရာက္တဲ့ စာရင္းကို သုံးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေပးတာပါ။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္  ၆ လျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွ စၿပီး ထုတ္ေပး တာေၾကာင့္ (၃)ႀကိမ္ပဲ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုလုံးရဲ႕ အမွ...

Subscribe to ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ