ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

 “အမွန္ဝင္တဲ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ခြင့္ျပဳပမာဏရဲ႕ ၆၆% ခန္႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု  MIC ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက မဇၥ်ိမသို႕ ေျပာၾကားသည္။

Subscribe to ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ