ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း

4 months 2 days ago
6,013 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ ထူးခၽြန္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေရး...

Subscribe to ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း