ႏိုင္ငံစီးပြားေရး

2 years 3 weeks ago
4,592 Hits

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း.................

Subscribe to ႏိုင္ငံစီးပြားေရး