ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာအင္စတီက်ဳ (MIPS)အဖြဲ႕

1 week 2 days ago
3,091 Hits

MIPS ၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေရး၏ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လအတြင္းကလည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ၂၉ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္း၌လည္း ၂၉ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။...

Subscribe to ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာအင္စတီက်ဳ (MIPS)အဖြဲ႕