ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္း တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ

နာဒယ္ဟာ ဆီဒင္အဆင့္ ၁ ျဖစ္ေပမယ့္ ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္းမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္သာ ဗိုလ္စြဲထားဖူးပါတယ္။

Subscribe to ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္း တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ