ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း

9 months 1 week ago
1 Hit

ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားကေနျပီး ၾကက္ဥ၊ၾကက္သား စားသုံးျခင္းႏွင့္ H1N1 ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းေၾကာ္ျငာေပးရန္အတြက္ ေတာင္ဆိုသြားရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

Subscribe to ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း