ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥတာ ႏိုင္ဂ်ယ္ေရာဘတ္စ္

6 months 1 week ago
1 Hit

ကၽြန္ေတာ့္မွာ ရွိေနတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြက နည္းနည္းေတာ့ ကြဲျပားပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ကမၻာ့ ေနရာ ေဒသတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကလည္း သိပ္ေတာ့ မတူၾကပါဘူး။

Subscribe to ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥတာ ႏိုင္ဂ်ယ္ေရာဘတ္စ္