၆လအတြက္ ဘတ္၈်က္

7 months 2 days ago
3,776 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲေရးကာလျဖစ္သည့္ လာမည့္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာအထိ ၆လအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြအျဖစ္ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ သံုးစြဲရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လႊ...

Subscribe to ၆လအတြက္ ဘတ္၈်က္