၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား

11 months 2 weeks ago
4,889 Hits

“FPNCC ကုိ ဖိတ္ထားတာ မရွိဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တု႔ိ သိရတယ္။ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ဖိတ္စာမရဘူး။ တဖြဲ႔ခ်င္းဆီကုိေတာ့ ဖိတ္ထားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔လည္း ဒီေန႔ေန႔လည္က ဖိတ္စာရပါတယ္။

Subscribe to ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား