ျမန္မာ ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု . ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုစီစစ္ေရးေကာ္မတီ

9 months 1 week ago
1 Hit

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုစီစစ္ေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ ဇာတ္ညႊန္း ထူးခၽြန္ဆုအတြက္ ဇာတ္ညႊန္းစာအုပ္ တင္ျပမွသာ ထူးခၽြန္ဆုအတြက္ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ၿပီး ထူးခၽြန္ဆု စာရင္းဝင္...

Subscribe to ျမန္မာ ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု . ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုစီစစ္ေရးေကာ္မတီ