ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

1 year 3 months ago
17,742 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ေငြစကၠဴအတုမ်ားသည္ ယခင္ ပံုစံေဟာင္္း ေငြစကၠဴမ်ားတြင္သာ ေတြ႔ရွိရၿပီး လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ ေငြစကၠဴမ်ား၏ ပံုစံမ်ားျဖင့္ အတုေတြ႔ရွိရမႈမွာ မရွိသေလာက္...

Subscribe to ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္