ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္

1 month 1 day ago
1 Hit

"ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈတိုးတာေတြ၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေတြက ခြင့္ျပဳတာေတြ၊ ေနာက္တခါသီလ၀ါ အားလုံးေပါင္း လိုက္ရင္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့ပမာဏက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း  ၆၁၁၅ ဒသမ ၄၇၆ ျဖစ္ပါတယ္။...

Subscribe to ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္