ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္

2 months 3 weeks ago
5,209 Hits

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမွန္၀င္ ေရာက္တဲ့ စာရင္းကို သုံးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေပးတာပါ။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္  ၆ လျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွ စၿပီး ထုတ္ေပး တာေၾကာင့္ (၃)ႀကိမ္ပဲ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုလုံးရဲ႕ အမွ...

Subscribe to ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္