ျမန္မာႏုိင္ငံဌာေနကုိယ္စားလွယ္

1 year 3 months ago
6,354 Hits

“ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မူေဘာင္ကုိ သက္တမ္းတုိးတာျဖစ္ပါတယ္”

Subscribe to ျမန္မာႏုိင္ငံဌာေနကုိယ္စားလွယ္