ျမန္မာႏိုင္ငံ

2 months 4 days ago
28,394 Hits

" ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢနဲ႔ လက္တြဲ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ဆိုၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ကပဲ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္က လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္၊

Subscribe to ျမန္မာႏိုင္ငံ