ျမန္မာအစိုးရ

ျပန္လာမည့္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အမွန္တကယ္ေနထိုင္သူ ျဖစ္ရမယ့္အျပင္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္သူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ မျဖစ္ရဘူးဟု ျမန္မာအစိုးရဖက္မွ ေျပာဆိုထားသည္။

Subscribe to ျမန္မာအစိုးရ