ျမန္မာနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ

3 months 1 hour ago
20,873 Hits

ယခုအစီအစဥ္ကိုေတာ့ အာဆီယံနဲ႔ (ေတာင္ကိုရီးယား၊ဂ်ပန္၊တရုတ္- အေရွွ႕ေျမာက္အာရွသံုးႏိုင္ငံ )တို႔ရဲ႕အစည္းအေ၀းရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ျမန္မာနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ