ျမန္မာကေလးမ်ားေန႔အခမ္းအနား

6 months 4 days ago
691 Hits

"တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူမႈစီးပြားေရးလမ္းစဥ္ေတြဟာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္အတြက္ပါ မူတည္ေနတဲ႔အတြက္ ထိရွလြယ္ အုပ္စုထဲမွာပါဝင္ေနတဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕အေျခခံသေဘာတရားေတြကို အေလးထားကာကြယ္...

Subscribe to ျမန္မာကေလးမ်ားေန႔အခမ္းအနား