ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္လွထြန္း

3 months 1 day ago
3,719 Hits

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္တဲ့ ဥပေဒကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံုးသပ္ေနပါတယ္။ ဖ်က္သိမ္းသင့္တာကုိ ဖ်က္သိမ္းတယ္။ ျပင္သင့္တာကုိ ျပင္တယ္။ အသစ္ေရးဆြဲသင့္တာကို ေရးဆြဲမယ္ အဲဒါမ်ိဳးေတ...

Subscribe to ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္လွထြန္း