ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား

6 months 1 week ago
1 Hit

အစိုးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားထဲမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအား အိုးထိန္း၊ ၿမိဳ႕မအေရွ႕၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း၊ ေတာင္ၿပိဳ၊ ၿမိဳ႕မိေခ်ာင္း၊ ေရႊဇား၊ ၿမိဳ႕ဦးႏွင့္ ေလးမိုင္တို႔တြင္   ေနရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး...

Subscribe to ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား